1844 den 22 oktober förrättades av undertecknad Krono Länsman biträdd af Nämndemännerne C E Åkerwall i Walåker och Erik Persson i Kumla Syn vid Båtsmans Torpet för Roten n:o 105 Lundby, hvarvid tillstädeskommo Compagnie Fullmäktig Corporalen C F Dahl samt å Rotens vägnar Bönderna Olof Nyberg i Lundby och Gustaf Jansson i Uggeltorp.

 

Roten

Båtsman

Summa

1. Stugubyggnad under tak af tegel.

Å taket pålägges 20 st Tegelpannor

Ny Hufv och nya Vattenlister anskaffas vartill åtgår 6 Bräder och 25 Spik

Arbetslön

Återstoden af Stugubyggnaden fordras äfvensom knutarne hvartill åtgår 3½ Centner Bräder och 300 Spik

5 dagsverken

Stenfaten lagas och rappas

Nya Bågar och nytt Understycke i Gafvelfönstret

Uti Stugu- och Kammarfönstren insättes 7 st nya Rutor

Fönstren kittas

Ungnen omhvärfves och Spiseln lagas, hvartill åtgår 100 Murtegel och en tunna Kalk

Arbetslön

Förstugutrappan lagas

Nytt Spjell anskaffas

1.–

2.5

1.–

15.12

3.–

1.32

4.16

1.–

.24

1.8       

.16

3.24

.12

35.5

2. Fähus med Foderlada

Taket hjelpes med 1 Tjóg halm

Ditläggningen med erforderligt virke

Nya Syller anskaffas samt hemföres och undersättes

Stenfat ditlägges och rappas

2.–

5.–

2.–

2.16

11.16

3. Loge i gott stånd

     

4. Gärdesgårdar

3½ Stoder att nyttäppa

2½ dito att öfverstöra

2.44

1.2

 

3.46

Summa Banco Rd

   

50.19

Sålunda synadt och befunnit, betygar

På Synemännens vägnar

Orvar Boström

Ur Inkomna Skrivelser 1844, Södermanlands 2. båtsmanskompani