Besiktningsprotokoll för Harlöt 1847

1847 den 23 november förrättades av undertecknad Krono Länsman med biträde af nedanskrifne Nämndemän, Syn å Båtsmanstorpet vid rot 105 Lundby i Mörkö s:n, hvarvid tillstädeskomna Rotehållarna Herr C R Medberg (?) på Lundby, tillika med den nyligen antagne Båtsmannen Lars P. Thunborg samt i egenskap af Compagnie Fullmäktig Corporalen N:o 100 Dal.

 

Roten

Båtsman

Summa

1. Stuga med Camar och Förstuga under tak af tegel i gott stånd, endast 4 nya fönster-rutor insättes

   

.32

2. Fähus med Foderlada under tak af halm i gott stånd

     

3. Loge med ett golf. Taket lagas med 1½ Tjåg (?) halm

Kangel med Säckarelan (??)

Uti Logkertar inlägges en ny Planka

Å Vestra Gafveln påsättes ett par Plankor

Kärtel å samma Gafvel fordras med 8 Bräder

Spik och arbetslön

2.–

2.–

.36

2.10

2.10

1.8

 

10.22.8

Gärdesgårdar

3½ Stoder (?) att nyttappa à 40'

5 dito att öfverstöra à 20'

Åkern tarfvar förbättring medelst uptagandet af 100 famnar rensdiken à 1''

2.44

2.24

.24

 

5.20

Summa Banco Rd

   

18.30.8

Sålunda synadt och befunnit, betyga dag som ofvan

Orvar Boström

Eric Olsson                                      Nils Erik Jansson i Nora

Ur Inkomna Skrivelser 1847, Södermanlands 2. båtsmanskompani