Ur arrendekontrakt för Fridal 1918

§2

I arrendet inbegripes inga byggnader utan endast de ägor, som utvisas af detta kontrakt bifogad karta med undantag af den med rödt utmärkta tomten, om ca 300 kvm, som förbehålles mig jämte fri väg till densamma.

§3

I årligt arrende för denna lägenhet skall arrendatorn betala Kronor Sextio /60:-/ som förskottsvis erlägges den 1 mars hvarje år.

...

Arrendetiden är 49 år från 14 mars 1918.

...

Arrendatorn förbinder sig:

1. Att väl skola lägenhetens åker.

2. Att på egen bekostnad underhålla hälften av stängslet kring lägenheten samt under hålla lägenhetens andel af utfartsvägen.

3. Att under de första tio åren på egen bekostnad med sten eller rör täckdika lägenhetens åkerjord efter af jordbrukskonsulent uppgjord plan.

4. Att då å lägenheten eller densammas utfartsväg befintliga broar behöfva omläggas, lägga dessa af sten på egen bekostnad.

5. Att vid lägenhetens afträdande utan ersättning _ där ej anolorlunda (sic!) är skriftligen öfverenskommet _ efter sig lämna alla af arrendatorn vid lägenheten gjorda förbättringar, af hvad namn och beskaffenhet som helst.

Arrendatorn förbjudes:

1. Att å lägenheten uppsätta handelsbod eller i någon form idka handel.

2. Att hos sig hysa obehöriga eller vanfrejdade personer, eller hos sig skatteskrifva andra än i hans tjänst varande personer.

3. Att hafva lösgående hundar.

4. Att öfverlåta detta kontrakt på annan person utan mitt skriftliga medgifvande.

...

§7

Arrendatorn äger rätt att på lägenheten uppföra ett boningshus jämte nödiga uthus och äger jämväl rätt att vid lägenhetens afträdande borttaga dessa byggnader, såvida ej dessförinnan annan öfverenskommelse träffats mellan jordägaren och arrendatorn. Några andra än de nu nämnda byggnaderna få ej uppföras på lägenheten.

Hörningsholm den 11 maj 1918

Carl Bonde