Gustaf Emanuel Lundgren var präst på Mörkö åren 1879-89. Den dagbok han förde åren 1886-88 har bevarats till eftervärlden. Till största delen består den av anteckningar om predikotexter, upplästa kungörelser och utskrivna prästbetyg och så vidare. Men den innehåller också en hel del av allmänt intresse. Vi får en inblick i en landsortsprästs vardag och de mer dramatiska sidorna av allmogens vardag, om folkseder och folktro och mycket annat. Här följer ett utdrag.

Ur Mörköprästen Lundgrens dagbok 1886-88

5 juni 1886
Torparen i Skymtet uttog hinderslöshetsbetyg för att vigas i Stockholm.

10 juni
Ofta har händt att personer som antingen uttagit betyg eller anmält döda gjort anmärkning mot namn och födelsedag, som funnos i husförhörslängden och vid jemförelse med dopbok befunnits hafva rätt. Jemfördes husförhörsbokens namn och födelseår med dopböckerna, då särdeles många rättelser funnes, och derifrån kommer att i 1886 års husförhörsbok få många ändringar och ifyllningar finnas.

17 juni
And. G. Gustafsson från Svalhagen kom kl. 6 p.m., grubblande öfver att skörden skulle tillfalla en annan person. Han menade sig icke kunna sofva, hade ingen lust att arbeta, hade intet att äta, ville ej återgå till Löthen att förtjäna något utan skulle gå hem, lägga sig; klagar öfver egna sammandragande känslor i hufvudet. Talade i Guds ord och Guds vägar rätt förståndigt men kunde ej tillämpa något på sig. Blicken, uttrycket, darrningarna i kroppen tyder tyvärr på vansinne.

2 juli
Inlemnade methodistpredikanten Karlsson sitt flyttningsbevis. Han uppgaf att methodisternas antal woro i denna församling 37; men hade svårt att förmå dem att förklara sitt tillträdande.

5 juli
Kallades i sjukbud till Björkarö. Rättarens hustru hopplöst sjuk i meningitis cerebrospinalis. Sanslös, men ändock, fastän hon hvarken kunde svara eller igenkände något, lade hon händerna i famnen till bön, när jag bad högt. Mannen lindrigare sjuk antingen i samma sjukdom eller i lindrig pluritis(?).

7 juli
Hustrun dog kl. 2 f.m.

4 augusti
Sockenbud till Ekö. Mannen borta. Hustrun sade sig hvarken hägnas af eller gilla Ankloras predikanter. Fiskarens femårige gosse föll i vid Borgsunds brygga. Fröken Hjertas piga såg när han föll i, men hade ej rådighet att hjelpa upp honom utan sprang i trädgården efter hjelp. När gossen upptogs var han död.

6 augusti
Pigan Anna Charlotta Larsdotter på socken kom och begärde att jag skulle åtfölja henne till Fifång emedan hon tordes ej ensam fara dit, då hon fruktar öfvervåld. Hennes afsigt är att söka hjelp af barnafadren Hils Jakob Johansson. Jag ömmade för hennes läge, men kunde dock ej följa med henne.

8 augusti
Den här ofvannämnde dräng kunde ej uppvisa ledighetsbetyg från husbonden hvarföre utlysning ägde rum. Gossen begrofs. ... Tacksägelse och personalia öfver fiskarens drunknade son åldern var 4 år 11 mån 19 dagar.

13 augusti (fredag)
Kom till mig Nils Jacob Johansson dräng i Fifång med pigan Anna Charl. Larsdotter på socknen och erkände att hans hennes dotter Elfrida Charlotta född detta år d. 2 April vore hans, samt begärde att Anna ska ... hans fästeqvinna kyrkotagas, hvilket ock skedde, men han uppmanades att skaffa sig bifall af sin fader som är hans rätta giftoman för att kunna få henne skrifven såsom sin fästeqvinna, alldenstund han ej blir myndig förrän mot jultiden nästa år. Samvetets makt har förändrat ynglingens uppsåt och vunnan blef han vid åsynen af modern och barnet.

27 augusti
Inlades golf i sängkammaren eller sidokammaren. Under veckan lagades ugnen och köket. Husets väggar skrapades.

4 september
Anmäldes af fadren Hildas död. Jag förebrådde fadren att de ej låtit mig veta om hennes sjukdom och åter försökte inkämpa att presten är nödvändigare än läkaren vid dödssjukdomar.

11 september
Vattnet var så utsinadt i brunnar och källor att vi måste hemta vatten i fat från Idala. Den starkaste torkan på åtta år.

14 september
Drängen Karlsson ansåg sin hustru vara besatt af en ond ande; ty annorlunda kan han icke förklara hennes ilska mot honom och äldsta dottern. Dock sade han att hon varit värre förr. Hustrun har förmodligen haft ett särdeles godt, sinnligheten anslående, utseende. Hon for som ung flicka till Tyskland och blifvit der mer fördärfvad än hvad som skett på Öland. Sedan har hon gift med kodrängen ej funnit sitt värde och sin lott motsvara hvarandra och alltså lider hon af sitt oförnuftiga högmod.

21 september
Starka regnskurar under natten efter en nästan 3 månaders torka. Torkan hade uttorkat alla källor, alla brunnor utom Swartkällan och en järnkälla vid hagen.

28 september
Stark storm och regn på natten. Wådeld på Hornö skog. Regnet skall hafva släckt den. Ungefär 12 tunnland brann upp. Mest ris och några buskar. Skadan obetydlig.

5 oktober
Sockenbud till Klubben. Stark n.w. Seglar med refvade segel till Grönvik.

8 oktober
Gustafsson i Svalhagen uttog arbetsbetyg. Pigan från Långö sade sig vara häfdad af drängen i Harburö; bad mig tala med honom att han enl. löfte skulle taga henne till äkta.

9 oktober
Nyberg i Mosstugan bad mig se till hans hustru som fått en arm ur led förl. tisdag. Jag besökte henne kl. 10 f.m. Endast försträckning med reumatisk wärk.
Bref från Länsman med kungörelse om oseden att ungdom skriker och väsnas om lördags och söndagsnätterna.

10 oktober
Predikan: Jesu sammanträffande med dödståget i Nain. Upplästes länsmans kungörelse med tillagda förmaningar af mig.

27 oktober
Besökte sjuke gossen i Sörskåra; jag öppnade hans stora böld under armen. Gossen var dock 19 år.

3 november
Hållit husförhör i Sanda. Utfärdat betyg för svagsinte båtsman Lång, hvilken skulle undergå profkur.

14 november
Ekdals pris å hvete 1 Kr., å råg 0,72, å hafre 0,70, å klöfverfrö 4 kr pr [Lispund?]

13 december
Hämtades av torparen i Skymtet, emedan hans hustru var sjuk i bröstböld och för att döpa deras nyfödda barn. Hustruns högra bröst illa medfaret af att barnmorskan lagt för breda grötar på bölden. Hon befanns ha svagt bröst, ehuru stor och i sin flicktid starkt utseende qvinna. På hemvägen föll mig in att hon hade långt utbildad lungsot. Skall åter besöka henne. Dagen regnig.

14 december
Nattvardsb. Gossarne till 3 budet.
Betänkte att Lovisa i Skymtet kunde vara dödssjuk och att, om så var, hon för sin ... till att fara hädan borde få veta det. Gick alltså till Skymtet. Dåligt väder och väglag; fann henne till min glädje bättre men hon påmindes att hon var en främling och gäst på jorden mer än någon annan, då hennes bröstmed säkerhet spådde henne ett kort lif.

16 december
Uppgjorde med herr Engman uppbördsboken för kommunalutskylderne. Allmänt tal om häradshöfding Frisbergs stöld och bedrägerier. Fick bref från Norrköpings bank.

21 december
Hörde att Lovisa i Skymtet hade blifvit sämre hvarför jag beslöt att gå dit.
Gossarna läste Matteus 5.24 kl. 7-9; de sjöngo illa.
På e.m. gick till Skymtet i sällskap med min Son August. Mötte underrättelse att Lovisa har dött.

22 december
-16 grader. Besökte Gustafsson i Smedstorp, misstänkte att han hade magkräfta.

23 december
Fick höra att doktorn sagt att han hade kräfta. Gick derföre till honom och sade honom att hans stund kunde snart komma, af jorden och timligheten hade je något att vänta, bad honom derföre bereda sig till salig hädanfärd. Han mottog underrättelsen med lugn. Hustrun, en ganska fet gumma, såg förargad ut.

24 december
Wackert snöfall; lagom kallt. Skog och alla träd betäckta af snö.

30 december
Besökte den sjuka pigan i Idala.

31 december
Ordföranden hämtade mig till Håga, emedan Wilhelm dött oförmodat, kl. 2 p.m. Ordföranden hade besökt honom qvällen förut att få igen 112 kronor men då hade han varit så sjuk och matt att han knappt svarat. Pigan sade att han vridit sig och kräkts häftigt, druckit mycket mjölk samt önskat sig döden. Jag skref till länsman och fordrade hans undersökning.

1 januari 1887
Kölden 20 grader. Socknens s.k. herrskaper hos oss på besök. Ordföranden i Kommunalnämnden talade om att han som war lofvad af Wilh. Er. att återfå ett lån å 112 kr. den 30 på aftonen, kom derföre till honom, som warit borta på dans i 2 nätter. I den yttre stugan sutto drängarna och spelade slagdängor på handklaver. Pigorna gingo flinande och skrattande fram och tillbaka. I det inre rum låg Wilh. som tagit förgift och orkade ej svara på ordförandens frågor annat än ytterst matt: jag är så svag. Ordföranden som trodde honom vara full gick alltså från honom. Han hade kräkts mycket, mörkt war i rummet och något glöd i spiseln. Kl. 2 på natten dog han. Ingen hvarken dräng eller piga skickade efter föräldrarne.

6 januari
Anmäldes Långs dödsfall [August Lång i Sörskåra].
Predikan: Jesses valdas ljus. Kyrkan mycket kall. Gudstjensten blott en timme.

8 januari
Beredde mig till predikan, fick bud att doktorn war vid Håga att förrätta obduktion å sjelfmördaren; blef ingen obduktion af emedan dödsorsaken war gifven. Länsman tillstädes.

12 januari
Gick till Löfstugan. Båtsman hade öfvergifvit hustrun, ... i Stockholm med en annan qvinna.

13 januari
Igår besökte jag Gustafsson i Smedstorp, som var mycket svag och sjuk i kräfta, han frågade om han var för svag att komma på lasarett. Jag blef missnöjd med denna hans fråga då jag redan förut sagt honom att han borde ej mer vänta något av timligheten utan bereda sig till en salig hädanfärd.

14 januari
For till Tinget i Trosa att bevittna Janssons testamente. Domaren varnade mig för mened eller att betänka ... Förmodligen ett sätt att uttrycka sitt förakt mot mig.

18 januari
Nattvardsbarnen. Gossarna kunde ej läxan i Katekesen, undervisningen afbröts, de fingo gå hem att läsa öfver.

19 januari
Dagen snöig men blid. I måndags hörde jag från Isaksson att ett bönemöte hållits i Tuna hos statdrängen. Han motsade methodistpresten som blef ond och befallde att han skulle utledas, hvilket ock tvänne lydiga karlar gjorde; men han war knappt utledd förrän wreden flammade upp och gick åter in sägandes att rummet war hans och ingen kunde köra ut honom. Det vore sista gången de fingo samlas hos honom. Detta skall jag vidare höra efter.
Besökte en sjuk flicka vid Pålsborg. Hon hade frossan ej lunginfl. som modern trodde. Såg på bygget till justitierådet Norbergs boning.

5 februari
På sockenbud; besökte Gustafsson i Smedstorp sjuk dödssjuk i kräfta, medicin morphin från Dr Starck(?), också från Dr Martin; trodde sig komma åter upp; sade honom att det vore fåfängt att hoppas. War på Oaxen och Fridö. Åkrarna uppblötta, vädret mildt, regnigt, S.O. På Fridö gick öfver markerna mellan Tuna vik och Fridö. Ropades upp till Håga och begrof Wilhelm i tysthet. Kom hem kl. 6 p. q.

20 februari
Barndop hemma i prestg. Detta barn var oäkta. Fadren hade som vanligt nekat. När barnet war födt kallades han till Långö. Mor i Långö tog barnet, ställde sig för fadren, bad honom se på det, som han argt vägrade. Mor i Långö sade då: "Nej Johan ville ej se på detta barn, som han är far till. Så visst som jag håller detta barn på mina armar, så visst känner du i ditt samvete dig vara far dertill. Du vill ej se på det men Jesus han ser på det. Han tog barnen i sin famn och sade låten barnen komma till mig; men du vill ej se på dett eget barn; hur skall du kunna komma inför Jesus..." Drängen blef rörd och sade Långö mor har intet orätt. "Se på barnet"; som barnet bar fadrens stamp så erkände han det vara sitt. Johan i Långö och hans hustru hafva här gjort ett kristligt verk på kristligt sätt.

26 februari
For till Oaxen för att viga Selma. Sjön klar för is så långt man kunde se. For hem klockan 4 e.m. ... Kerstin kom på aftonen och sade sig vara i hafvande tillstånd, ville jag skulle inverka på barnafadren drängen Johan i Håga.

28 februari
Besökte ett sjukt barn i Tegneby. Barnet 4 år kämpade för tänder och hade alt.. Sökt drängen i Håga, som mycket rädd, grinade och nedkade, sade sig veta att hon lupit efter flera, men slutligen sade han skulle tänka på saken.

1 mars
Öppnade skolan i norr kl. 10 f.m. War i Hammarby, hörde att en som de kalla för före detta gardist vid namn Fält, som brukar predika i Södra delen af ön, hade med Tokviksfolk i höstas försökt att taga får på en till Tokvik hörande holme. Fåren voro vilda och de kunde ej taga dem hvarföre han uppmuntrade folket att sätta sig ned och tro så skulle fåren komma till dem. Öppnar skolan i Söder kl 2 e.m. War mycket trött.

2 mars
Flickorna 4 art. 22 Cap af Math. evang. Nämnde om den ofvanskrifna tilldragelsen såsom gyckel och att akta sig för sådana lärare. Två af flickorna skrattade, båda från Tokvikshållet, så att berättelsen synes vara sann.

3 mars
Hörde att brudgummen hängt sig. Besökte den unga enkan. Hon hade fått gråta ett par gånger mycket häftigt. Hon sade att det sår hon fått blir långvarigt. Jag sade henne äfven att så skulle ske, men hon hade att som alla bedröfvade bära sin sorg i tålamod; någon andlig tröst kunde ej gifvas den. Fjerdingsmannen var hos mig och frågade om han finge skära ner den hängde. Han hade hängt sig i går morgon, eftersöktes idag och påträffades af en flicka från Ledarön idag på morgonen. En gumma på vägen frågade mig om han var nerskuren. Alltså anses ännu förnedrande att skära ner hängda.

4 mars
Flickan från Ledarön vid namn Josefina, 17 år gammal, bar sig bra åt. Den unga enkan, systern Klara och nämnde flicka gingo ut att leta efter honom fruktande att någon olycka träffat honom. Josefina märkte honom hänga i träd, farlig att skåda, ansigtet svartblått, tungan långt ur mun. Hon räddes om intet men sökte upp enkan att föra henne bort från stället in i en stuga, men sprang sedan efter hjelp.

5 mars.
Lördag. Andra Kammaren upplöst.

6 mars.
Nattvardsbarnen. Högmässa. Kommunalstämma. Åström uppläste en smädelseskrift mot mig. Några grymtade bifall.

8 mars
I tysthet begrofs sjelfmördaren.

12 mars
Bref från länsman Alin att Per Aug. Anderssons döda kropp får jordas.

27 mars
Styggt väder. Litet folket i kyrkan.

15 april
Från N.O. till S.W. gick ett skydrag öfver Nyängstugan. Lyfte halfva taket af ladugården derstädes och gjorde skada på bygnadstaket, der björkar voro i wägen afbrötos de under beständiga knallar.

19 april
Jag hörde från Berger att Olsson i Grindstugan hade sagt att jutar war ett mycket grymmare folk än ryssen. Juten hade här i Mörkö plockat käringar och små barn i stuga och brännt upp dem. Detta hade skett för längesedan. Att danskar och jutar voro samma folk visste han icke. Alltså en tradition som berör uppträden i Konung Hans tid eller Kristian den omildes.

3 maj
På morgonen kom statdrängen Anders Larsson med begäran att jag skulle besöka hans sjuka hustru Almida Kristina. Jag åtföljde honom, befann hustrun vansinnig. Kom hem kl. 9 f.m. Gossarna läste. Måste till Tuna åter kl. 2 e.m. med Kgl Kungörelsen om sinnessjuka; den sinnessjuka talade redigt och sammanhängande, ville nödvändigt resa till Stockholm, hvilket äfven beslutades.

4 maj.
Mulet och småregnigt. Flickorna läste. På sockenbud i Klubben, gamla qvinnan i Klubben och fru Valdgren, som redan sade sig vilja testamentera till Klara i Löfhagen hvad hon lemnade efter sig som ej kunde bli mycket. Den svagsinta hustrun hade farit till Stan med ångaren.

8 maj
Kommunalstämma. Jag blev vald till ledamot i taxeringsnämnden. Jag fick höra att Anders Larssons hustru Stina blifvit mottagen på Seraphimerlasarettet. Hon hade St Vaitshausens danssjuka, också erinrar jag mig att hennes rörelser woro taktmässiga.

9 maj
Sattes i trädgården på nordöstra landet; Numero räknade från det träd som står i nordvästra hörnet åt söder och sedan från samma träd i norr.
Nr 1. Charlamowsky
Nr 2. Rosen salvill (?)
Nr 3. Hvit astrakan
Nr 4. Rosen salvill
Nr 5. Nerdel (?)
Nr 6. Gravensteiner
Nr 7. Gravensteiner
Nr 8. Hvit astrakan
Nr 9. Röd astrakan
Nr 10. Charlamowsky - står på mellanplanen der det gla äppelträdet stått.
Da, Deus Creator, eus potestatem crescendi

10 maj
På e.m. sattes 14 st ekar på planen der ladugården fordom stått, vester om wägen.

22 maj
Mycket litet folk i kyrkan. Det minskar allt mer och mer.

26 maj
Regnigt wäder. Barnen i kyrkan alldeles genomvåta af det häftiga ihärdiga regnet, släppte dem snart. August i Skymtet hemtar mig till hans mor. Hon war döende.

27 maj
August i Skymtet anmäler att hans mor Johanna Falk dött kl. 4 e.m. i går. Upplyste att Falk är hennes fädernenamn; att hennes far rådt om Fredriksdal i Vagnhärad och halfva Vagnhärads socken. Vet ej om hon är af adel. Skall begrafvas om måndag.

31 maj
War till Hölö. For hem på Trosa. Kapten Ramberg sade att alla tala mest om huru de skola dö wäl, men sällan huru de skola lefva wäl. Angelägnast är att lefva wäl, sedan kommer att dö väl af sig sjelf.

2 juni
Gick till Södra Dalbrink. Gossen har länge haft svår böld i foten; begrof Andreas Jonasson från Oaxen; for till grefven på aftonen.

3 juni
Gick till Dalbrink, öppnade bölden. Foten ser mycket illa ut.

4 juni.
Vaknade kl 3. Solen redan uppe. Beredde mig på skriftetal, predikan. Gick till Dalbrink till gossen, syntes något bättre.

6 juni
Besökte Amelina Fröberg som alldeles nekar till de tillvitelser som gåfvos henne. Hon varnades icke desto mindre. Af Jon i Hagstugan kände jag till hvilka skändliga utsväfningar hon hängifvit sig. Skref till Hjerta. Besökte gossen med hans sjuka fot.

7 juni
Anders G. Larsson i Gullberga anmäler att hans dotter födt barn _ att barnafadren just ej velat förlofva sig med henne. War på A.G.L. häftig för det han så litet aktar på dotterns heder.

20 juni
Drängen hade tagit en gräfling hona med händerna då spenarne voro fulla med mjölk släppte jag henne.
Med anledning af det den 15 sistl April här öfvergående skydraget berättade Olsson i Nyängstugan att han trodde dessa skydrag uppkomma genom hans verkan som är mäktig i vädret. Annars är tron allmän att sådana ... vindar som af allmogen kallas "vestanwärsnisse", hwilkets slutord betyder trolltjenare, uppkommit genom onda andemakter. "En dräng i Eke hade för många år sedan kört på åkren, då en sådan vestanwärsnisse kom med ilande fart emot honom. Han var rådig nog att kasta sin knif in i nissen, som då genast upplöste sig. Året derpå war han ej så lycklig, ty vestanwärsnissen tog honom och förde honom till Lappland, der trollkäringen visade honom hans knif med förfrågan om han kände igen densamma och med förmaning att ej vidare göra så, gaf honom lös samt lemnade honom en lång tråd med många knutar på och med tillsägelse att sätta sig grensle öfver tråden och i hvarje timma lösa upp en knut. Drängen gjorde så och det bar af i svindlande fart hemåt genom luften, sista knuten löste han upp för tidigt hvarföre han föll ner och bröt af ena benet."

22 juni
I dag husförhör i Eriksö. War på hemvägen inne i Bobacken. Klara ännu ej 15 år fann jag hafva lungsot, sade henne det. Hon gret mycket, men såg ändå lugn ut. Hon konfirmerades också nyss. Rådde dem till att låte undersöka henne af doctorn.

11 augusti
War i Norra Småskolan - besökte Skymtet och Lilla Barkarboda. Hvarken Ludvig eller Anders woro hemma. Fadren sände Ludvig hit om aftonen. Han nekade ihärdigt att hafva varit full. Sade honom mig behöfdes hvarken hans erkännande eller vitnen, ty hans inre vitnade nog af. Gossen förekom mig omöjlig, djupt fördärfvad.

13 augusti
Besökte Oaxen. En stor holländsk bark låg der. Folket kunde endast holländska. Styrmannen sade sig kunna tala engelska, men hand förråd blef snart slut och sedan en underlig blandning af tyska, engelska, holländska och äfven svenska.

16 augusti
For till Sorunda för att genomgå en lår hörande till kontraktsprostexpeditionen. Den innehöll endast Riksdagsprotokollen och några oinbundna böcker.

17 augusti
Till Sorunda kommo intendenten Uppmark en artist och en elev från teknologiska institutet hvilka uppmätte och aftecknade kyrkan med dess monumenter.

22 augusti
And. Gust Andersson i Tramsta besöktes, sjuk i kräftan. Ingen bot möjlig.

24 augusti
Besökte åter honom. Rådde honom att fara till Serafimerlasarettet ifall operation vore möjlig.

27 augusti
Hörde att Wilhelmsdalarn kunde läsa bort verkan af ormbett. Orden ville han ej meddela emedan han måste först säga dem till en qvinna och hon nämna dem till en man. Man och man emellan beröfvas de sin kraft - under lindar bor en hwit orm; kan man få rätt på honom och koka honom samt äta köttet och soppan efter honom - så kan man trolla.

4 september
Anders Gustaf Andersson dog kl. 11 f.m. Jag trodde dock ej hans slut så nära.

27 september
Besökte Fru Bylin i Egelswik. Hon ville fortfarande nyttja beck på sina ben och tog illa upp att sådant var skadligt. Besökte mor Källberg - hon har vattusot - men är en gudlig gumma, ödmjuk ... _- Gustaf dräng i Björkarö låg sjuk i bältros - Kallades att ingå i slöjdföreningen.

7 november
Husförhör i Busk. Många der och hela förhöret ... Åbon Joh. Andersson förklarade att de alla hålla husförhören i wärde och undrade att folket ej kunde öfverallt så fatta och värdera min bibelinsigt och alltså pålitliga förklaringar som de gjorde i denna rote. Han sade sig vilja gråta af glädje när han hörde huru August i Fagersvik, Hilda i Nöckna och äfven Regina svarade på framlagda frågor.

8 november
Tidigt kom Anders i Berga åstundande att jag skulle följa honom till Jan emedan Hans hustru blifvit på sinnet. Hon befanns också i full sinnessjukdom. - Jag besökte den sjuka hustrun i Bergalund _- Derefter höll jag husförhör med Björkarö rote. Patronen hade ej låtit någon mer än en gå till husförhöret, 2 pigor också. De som svarade bäst voro Alfred i Gumsekulla och Tilda i Tormesta. Skollärarinnan Anna följde med mig hem, talade om sin fram[tid]

9 november
Tidigt på morgonen i mildt härligt vinterväder gick jag åter till Berga. Jag harmades öfver att så många stodo öfver den sjuka och höll henne. Sade mannen att han ofördröjligen skulle underrätta ordf i KM och låta föra henne till sjukvårdsanstalt.
Besökte den döende hustrun i Bergalund och den genomsjuke Lundblad i Brunna. Han omtalade att han lät sig åder och hvaraf hann fann sig väl och undrade öfver att hans blod är som vatten ej rödt som andras. Han har blodbrist, ägghvitesjuka, lungsot i högra lungan.
Skref till Ordföranden om den sjuka hustrun i Berga.

10 november
Åter gick jag till Berga att möta Inspektorn der. Åter fanns män och qvinnor kring den sjuka. Jag förebrådde dem deras oförstånd att ej låta henne vara i ro. Befallde dem att gå från sängen. Den vansinniga tystnade genast med sina rop, gick stilla upp, klädde sig och satte sig på en stol.
Inspektoren kom. Wi uppsatte upplysningar om henne. Åter besökte jag den döende qvinnan i Bergalund. Hon ropar smärtrop. Hennes sjukdom ägghvitesjukdom, vattusot och reumatisk hostning. Jag bad för henne. Hon skrek till att hon hade tvifvel. Hon var dock i yrsel.

14 november
Höll husförhör i Sanda. War hos inspektor Lindqvist. Hörde att Bergahustrun war ännu hemma. Lindqvist körde mig hem. Wi voro uppe i Berga, hustrun var likadan. Dop.

28 november
For till Stockholm; fick dubbelt bråkband.

2 december
Besökte den sjuke gossen i Löthen. Borgens hustru hade koppor.

7 december
Besökte Dalbrinkarn. Sjuk i ägghvitesjuka, vattusot.

3 mars 1888
Ett förskräckligt yrväder.

4 mars
Swåra snödrifvor. Kunde ej fara på släde, gick till kyrkan. Behöfde dertill nära en timme. Snön bar här och der. Öfverallt folk på vägarna. Endast 4 personer framkommo till gudstjensten. Wi höllo en andaktsstund i skolsalen.

11 mars
Begrafning. Bittert kallt. Höll gudstjensten i skolsalen. Insjuknade i blås-, mag- och lungkatarr.

17 mars.
Begrafning utsatt men sände återbud. Tre karlar hade arbetat en hel dag och påstodo kälen war så hård att de ej kunde komma längre ned med grafven än 18 tum. De voro dock sockendagsverkare.

18 mars.
Begrafning. Gudstjenst i skolsalen. Under förra veckan war om morgnarna 32, 30, 28, 25, 20 köld. Snömassorna är fruktansvärda.

19 mars.
Granskade bevärings- och landstormslistan. Återsände den. Statfolket har lidit genom den starka kölden, ej allenast genom kalla rum utan ock att deras potatis blifvit frusen i groparna.

8 april
Under påsken hade i Stockholm de gudsförnekandes parti konstituerat sig. Det kommer att bli ett ris öfver dem som hårdligen förtrycka de stackars arbetande. Jag tänker mest på statfolk.

3 maj
Besökt Augusta i Söderskåra. Låg i lungsot och rödsot.

18 maj.
Slutförhör, inga kommo. Afsänder anmälningslista.

21 maj
Besökte Augusta i Sörskåra, det lider mot ändan. O Gud förbarma Dig.

22 maj
Besökte Dalbrinkarn. Sträfvar emot sin vattusot. Gumman klagade bittert öfver att hans sjukdom medtagit alla deras tillgångar. Gick derifrån till Tokvik, Löfhagen öfver Lavreten hem. Ännu låg snö i skogen men vädret war mycket wackert och varmt.

30 maj
Besökte sjuka flickan i S. Skåra

10 juni
Besökte smeden Österlund på hans yttersta. Skall enligt hvad jag hört hafva kräfta i njurarna. Hans kristliga dotter Hilda m en fru Petersson var hos honom.

11 juni
Besökte Augusta i Skåra.

12 juni
Enkan Lotta i Eriksberg anmälde att hennes far och bror tillfoga henne mycket ondt. Enkan Sundlöf i Tjäderleken skaffar brännvin, der supes och drifves otukt. Enkan Sundlöfs dotter född 1874 är en redan fulländad sköka.

18 juni
Barndop kl. 7 p. mo. hos båtsman Vik. Barnet sjukt. Sjukbesök i Skymtet.

24 juni
Besökte Augusta

Juli månad
I denna månad besöktes Sverige af sachsiske konungen och drottningen.
Wäderleken under månaden regnig, kylig.

7 augusti
Antecknas bör att under det korta med starka åskväder som den 22 juli kl 9-10 gick öfver ön åskan nedslog i kohagen och afslog en mycket hög gran och i oxhagen och der afslog och splittrade två grenar samt kastade stycken af dem vidt omkring. I Löfhagen slog också åskan ned i stugan och döfvade för en stund yngsta dottern.

28 oktober
Hustrun Hilma i Tegneby omtalade att hon som haft ... lidande sökt bot å Serafimerlasarettet, men blifvit der wårdslösad, sedan behandlats af en major Brand genom massage, blifvit väl något bättre men ej mycket. Derpå hade hon sökt hjelp hos helbrejdagörelseanstalten i Stockholm, den en Redin förestår. Då han sjelf ej kunde komma, hade han ålagt hennes man och henne att bedja onsdags fredags och lördagsafton. Första aftonen hon och hennes man bådo derom blef hon genast frisk. Hon säger sig ej vilja gå i kyrkan der är sådant genljud utan hon är helst på sammankomster.

Trädgårdseleven Öman som varit länge sjuk i lungblödning

Epilog

Där tar Lundgrens dagbok slut, mitt i en mening. Den sista meningen är skriven med ostadig och spretig handstil. Han levde dock ett år till, på juldagen 1889 lämnade han det jordiska, 66 år gammal. Orsaken angavs vara "hjertförlamning".

Vad hände med de andra som Lundgren besökte?

Dottern Evelina Josefina till pigan Eva Jansdotter Långö, som mor i Långö så resolut och vältaligt fått drängen Johan Wilhelm Jansson från Ruskär att erkänna faderskapet till, dog endast 5 månader gammal i "tandslag". Modern och fadern tycks inte ha gift sig, inte på Mörkö i alla fall. Eva flyttade till Vagnhärad på hösten 1887.

"mor Källberg", smedhustrun Ulrika Ersdotter Källberg från Bergalund, dog 13 november 1887, 59 år gammal, i "ägghvitesjuka, vattensot".

Den gamla i Klubben, Anna Kristina Olsdotter, dog 23 november 1887 i "vattensot, reumatisk hostning", 77 år gammal.

"Fattighjonet" Karl August Lundblad i Brunna dog 9 mars 1888 i "ägghvitesjuka", 34 år gammal.

Gårdssmeden från Hörningsholm, Anders Österlund, dog 28 juni 1888, 71 år gammal.

Pigan Augusta Wilhelmina Andersdotter i Skåra dog 15 juli 1888 i lungsot, 16 år gammal.

Torparen i Dalbrink, Anders Andersson, dog 18 november 1888 i vattusot.